Get Adobe Flash player
Start Przetargi Regulamin

Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 8/2013

z dnia 6 grudnia 2013r.

 

 

 

Zatwierdził

Prezes

mgr inż. Tomasz Wojszko

DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1

Przedmiot regulacji

§ 1

/Zakres regulacji/

 1. Przepisy niniejszego regulaminu stosuje się do zamówień sektorowych rozumianych w myśl art. 3 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (J.tekst Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) udzielanych przez Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie.
 2. Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień dla zamawiających sektorowych w myśl art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (J. tekst Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z póź.zm.).
 3. Do zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych (J.tekst Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).
 4. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz usługi albo roboty budowlane oraz usługi, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy.
 5. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane oraz dostawy niezbędne do ich wykonania, do udzielenia takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące robot budowlanych.
 6. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi oraz roboty budowlane niezbędne do wykonania usług, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług.

§ 2

/Słowniczek/

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)  członku komisji – należy przez to rozumieć osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;

2)  cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. nr 97, poz. 1050 z póź.zm.),

3)  dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu;

4)  kierowniku zamawiającego – należy rozumieć Prezes Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Spółka z o.o. w Augustowie;

5)  najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący – ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia;

6)  ofercie częściowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie części zamówienia;

7)  ofercie wariantowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia;

7a) postępowaniu o udzielenie zamówienia – należy przez to rozumieć postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub rozesłania zaproszenia do składania ofert w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta Umowa na realizację zamówienia lub wynegocjowanie postanowień takiej Umowy w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki;

8)  robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

8a). obiekcie budowlanym     - należy przez to rozumieć:

a)           budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b)           budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c)           obiekt małej architektury;

9)         SIWZ – należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;

10)      umowie ramowej – należy przez to rozumieć umowę zawartą między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, których celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości;

11)      usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy;

12)      ustawie – ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (J. tekst Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

13)      wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia;

14)      wartość zmówienia – jest to całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością;

15)      zamawiającym – należy przez to rozumieć Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie;

16)      zamówieniach – należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane;

17)   Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie;

Rozdział 2.

Zasady udzielania zamówienia

§ 3

/Zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji/

 1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców.
 2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
 3. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami Regulaminu.

§ 4

/Jawność postępowania, tajemnica przedsiębiorstwa/

 1. Postępowanie o udzielenia zamówienia jest jawne.
 2. Nie ujawnia się informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec tajności informacji dotyczących: nazwy (firmy), adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji lub rękojmi i warunków płatności zawartych w ofercie.

§ 5

/Forma porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami/

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Regulaminie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została w ciągu 3 dni potwierdzona pisemnie.
 3. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

§ 6

/Wybór trybu udzielenia zamówienia/

 1. Trybami udzielania zamówienia są:

1)      przetarg nieograniczony,

2)      przetarg ograniczony,

3)      negocjacje z ogłoszeniem,

4)      dialog konkurencyjny,

5)      negocjacje bez ogłoszenia,

6)      zapytania o cenę,

7)      zamówienia z wolnej ręki,

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wybór trybu postępowania należy do zamawiającego.

Rozdział 3.

Ogłoszenia

§ 7

/Miejsce i tryb publikacji ORAZ TERMINY SKLADANIA OFERT/

 1. W postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnego, Zamawiający umieszcza Ogłoszenie o zamówieniu na własnej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym we własnej siedzibie.
 2. Dodatkowo dopuszcza się umieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu w prasie lokalnej lub ogólnokrajowej.
 3. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 7 dni z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie i złożenie oferty.
 4. Dowolny termin składania ofert, jeżeli wszyscy wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni do składania, wyrazili na to zgodę.

§ 8

/Zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu/

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jeżeli te zmiany z różnych względów nie były możliwe do przewidzenia przed publikacją ogłoszenia.
 2. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, jest istotna i dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do składania ofert lub udziału w postępowaniu o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach lub we wnioskach następująco:

a) w przypadku ofert nie może być krótszy niż 7 dni od dnia wprowadzenia zmian w ogłoszeniu – dotyczy trybu przetargu nieograniczonego,

b) w przypadku wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 7 dni, a jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, dowolny termin składania ofert, jeżeli wszyscy wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, wyrazili na to zgodę - dotyczy trybu przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem,

 1. Zamawiający niezwłocznie zamieszcza informację o zmianach w treści ogłoszenia w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej oraz informuje drogą elektroniczną wszystkich wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert - dotyczy trybu przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.

DZIAŁ II POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Rozdział 1.

Zamawiający i Wykonawca

§ 9

/Odesłanie do kodeksu cywilnego/

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z póź. zm.), jeżeli przepisy Regulaminu nie stanowią inaczej.

§ 10

/Powołanie komisji przetargowej i jej charakter/

 1. Kierownik zamawiającego może powołać Komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia. Do Komisji przetargowej stosuje się odpowiednio postanowienia „Regulaminu pracy komisji przetargowej” - załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub być powołana do przygotowania i przeprowadzenia określonych postępowań.
 3. Członkowie Komisji przetargowej zobowiązani są rzetelnie i obiektywnie wykonywać powierzone im czynności.
 4. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych, kierownik zamawiającego z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej może powołać biegłych.

§ 11

/Wyłączenia osób występujących po stronie zamawiającego/

 1. Członkowie komisji przetargowej oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia są zobowiązani do złożenia oświadczenia, że:

a) nie ubiegają się o udzielenie tego zamówienia,

b) nie pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) nie pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób,

 1. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1, powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych nie wpływających na wynik postępowania.

§ 12

/Odwołanie członków komisji przetargowej/

1.  Odwołanie członka komisji przetargowej w toku postępowania o udzielenie zamówienia może nastąpić wyłącznie w poniższych przypadkach.

a) uchylania się od udziału w pracach komisji tj. nie wykonywanie powierzonych mu zadań określonych Regulaminem pracy komisji przetargowej;

b) nie wykonywania poleceń przewodniczącego dotyczących prac komisji;

c) nie poinformowania przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywania obowiązków członka komisji;

d) występowanie okoliczności, o których mowa w § 11 ust. 1 Regulaminu

 1. O odwołanie członka komisji przetargowej, wnioskuje do Kierownika Zamawiającego Przewodniczący komisji.
 2. Członków komisji przetargowej w tym przewodniczącego odwołuje kierownik zamawiającego.
 3. Odwołanego członka komisji wskutek okoliczności przedstawionych w ust. 1 można zastąpić osobą zaproponowaną przez przewodniczącego i zatwierdzoną przez Kierownika Zamawiającego.

§ 13

/Warunki udziału w postępowaniu/

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemnie zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zmówienia na podstawie § 15,

2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 zamieszcza się w ogłoszeniu o zamówieniu lub w przypadku trybów, które nie wymagają publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w zaproszeniu.

3. Zamawiający może określić dodatkowe warunki udziału w postępowaniu.

§ 14

/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie/

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia.
 3. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1 została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
 4. Umowa, o której mowa w ust. 3 musi zawierać co najmniej:

a) wskazanie stron umowy,

b) celu gospodarczego do realizacji przedmiotu zamówienia,

c) czasu trwania, który powinien być nie krótszy niż czas trwania umowy powiększony o okres gwarancji i rękojmi,

d) określenie lidera konsorcjum,

e) określenie zakresu rzeczowego zamówienia realizowanego przez każdego wykonawcę,

f) zasady partycypacji w zyskach oraz kosztach związanych z realizacją zamówienia,

g) sposobu dokonywania rozliczeń,

h) zobowiązania wykonawców, związane z uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

i) określenie sposobu reprezentacji wykonawców,

§ 15

/Formalne przesłanki wykluczenia wykonawcy/

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia mogą być wykluczeni wykonawcy :

a) którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły co najmniej 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,

b) z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność - jeżeli rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy,

c) w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,

d) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

e) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

f) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

g) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

h) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

i) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

j) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

k) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt a-d.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w § 17 ust 5, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

c) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy,

d) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania oferty lub na przedłużony okres związania ofertą w terminie określonym przez zamawiającego, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

e) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dn. 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        zm) złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że będą w stanie wykazać, iż istniejące miedzy nimi powiązania nie budzą wątpliwości zachowania uczciwej konkurencji w danym postępowaniu,

3. Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

§ 16

/ Dokumenty podmiotowe i przedmiotowe. Żądanie dokumentów podiotowych/

 1. W celu spełnienia warunków, o których mowa w § 13 ust. 1, wraz z ofertą Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty potwierdzające ich spełnienie.
 2. Zamawiający może żądać od wykonawców również innych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu jeżeli uzna je za niezbędne. Szczegółowe wymagania będą każdorazowo określane w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ lub zaproszeniu o składania ofert.
 3. Zamawiający może wezwać wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, lub do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 4. Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w § 15 ust. 2 pkt e), istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.
 5. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełniane przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.
  1. W przypadku nie złożenia wyjaśnień przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, wykonawca może zostać wykluczony z postępowania.
  2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym osób zdolnych do wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres realizacji zamówienia.

Rozdział 2.

Przygotowanie postępowania

§ 17

/Opis przedmiotu zamówienia/

 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
 2. Jeżeli zachodzi konieczność zachowania istniejącej technologii lub określonych standardów do opisu przedmiotu zamówienia można stosować numery katalogowe urządzeń lub ich elementów oraz typy i marki producentów.
 3. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
 4. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z póź. zm., zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego, który obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.
 5. Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może przeprowadzić dialog techniczny, zwracając się do wykonawców o doradztwo w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy.
 6. O zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego oraz o jego przebiegu Zamawiający umieszcza informację na swojej stronie internetowej, jeżeli jest na niej informacja o wszczęciu postępowania.

§ 18

/Ustalenie wartości zamówienia/

 1. Przez wartość zamówienia należy rozumieć całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy (bez podatku VAT), ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością.
 2. Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.
 3. Wartością umowy ramowej jest łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w okresie trwania umowy ramowej.

§ 19

/Wartość zamówienia na roboty budowlane/

1. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:

a) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z póź. zm.;

b) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z póź. zm.

2. Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość dostaw.

Podstawy i metody sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz podstawy i metody obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, określają odrębne przepisy.

§ 20

/Wartość zamówienia na dostawy i usługi/

 1. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
 2. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia.

§ 21

/Zawartość siwz/

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera co najmniej:

a)    nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;

b)      tryb udzielenia zamówienia oraz informację, iż postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Augustowie;

c)      opis przedmiotu zamówienia;

d)      termin wykonania zamówienia;

e)      opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

f)       wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;

g)      informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;

h)      wymagania dotyczące wadium;

i)        termin związania ofertą;

j)        opis sposobu przygotowywania ofert;

k)      miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

l)        opis sposobu obliczenia ceny;

m)    opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;

n)      informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia;

 • o)      wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

p)      istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach;

 1. W przypadku gdy przepisy Regulaminu nie stanowią inaczej, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera również:

a)      opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

b)      maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;

c)      opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;

 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, chyba ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający określi w SIWZ, jaka część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.
 2. Zamawiający może zażądać od wykonawcy wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom, oraz podania przez wykonawcę (nazw firm) proponowanych podwykonawców.

§ 22

/ udostępnienie specyfikacji/

 1. Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na własnej stronie internetowej od dnia zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu.
 2. Zamawiający na wniosek Wykonawcy, dostarcza mu odpłatnie Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji papierowej. Kwota pobrania będzie pokrywać koszty druku SIWZ oraz  koszty dostarczenia jej do zamawiającego.

§ 23

/Wyjaśnienie i modyfikacja treści specyfikacji/

 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli takich wyjaśnień, chyba że zapytanie będzie wystosowane na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert, wówczas Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień.
 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza treść zapytania na tej stronie.
 3. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stornie.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.
  1. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej i we własnej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym;
  2. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie.

DZIAŁ III TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Rozdział 1.

Przetarg nieograniczony

§ 24

/Definicja trybu przetargu nieograniczonego/

Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

§ 25

/Wszczęcie postępowania, zamieszczenie i publikacja ogłoszenia/

1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na własnej stronie internetowej. Zamawiający może opublikować ogłoszenie o zamówieniu również w dzienniku lub czasopiśmie o ogólnopolskim zasięgu, zgodnie z zasadami ujętymi w niniejszym Regulaminie.

2. Zamawiający może również poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi i roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia.

§ 26

/Zawartość ogłoszenia o przetargu nieograniczonym/

 1. Ogłoszenie o zamówieniu, zawiera co najmniej:

1)                  Nazwę (firmę) i adres zamawiającego;

2)                  Określenie trybu zamówienia;

3)                  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ;

4)    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;

5)                  Informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;

6)                  Termin wykonania zamówienia;

7)      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

8)                  Informację na temat wadium;

9)                  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

10)               Miejsce i termin składania ofert;

11)               Termin związania ofertą;

12)               Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej – jeżeli przewiduje;

13)               Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających – jeżeli przewiduje.

§ 27

/Terminy składania ofert, skracanie terminów

Zamawiający wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty z tym, że termin ten nie może być krótszy niż 15 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.

§ 28

/Oświadczenie o spełnianiu warunków/

Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków, również te dokumenty.

§ 29

/Żądanie wadium, jego wysokość oraz formy wniesienia/

 1. Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium;
 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert;
 3. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia;
 4. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udzielenie zamówienia w częściach, określa kwotę wadium dla każdej z części;
 5. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, określa kwotę wadium dla wartości zamówienia podstawowego;
 6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej;

c)   gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

 1. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, na którym jest przechowywane.

§ 30

/Zwrot wadium, zatrzymanie wadium/

 1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

a)    Upłynął termin związania ofertą;

b)   Zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

c)     Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

 1. Z zastrzeżeniem ust. 5, Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

a)      który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

b)      który został wykluczony z postępowania;

c)      którego oferta została odrzucona.

 1. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie ust. 2 pkt b i c, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
 2. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
 3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w § 16 ust. 5, nie złożył dokumentów, o których mowa w § 16 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1)                  Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

2)                  Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)      Zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Rozdział 2.

Przetarg ograniczony

§ 31

/Definicja trybu przetargu ograniczonego/

Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert.

§ 32

/Wszczęcie postępowania i treść ogłoszenia o przetargu/

1. Do wszczęcia postępowania w trybie przetargu ograniczonego przepisy § 25 stosuje się odpowiednio.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w § 31, zawiera co najmniej:

1)  Nazwę (firmę) i adres zamawiającego;

2)            Określenie trybu zamówienia;

3)    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;

4)    Informację o możliwości złożenia oferty wariantowej – jeżeli zamawiający dopuszcza taką możliwość;

5)            Termin wykonania zamówienia;

6)    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

7)    Informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

8)            Liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert;

8a) opis sposobu dokonania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu;

9)            Informację na temat wadium;

10)         Kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

11)         Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

12) Adres strony internetowej, na której jest udostępniona SIWZ, jeżeli zamawiający udostępni ją na tej stronie;

13)         Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej – jeżeli taki jest cel postępowania;

14) Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających – jeżeli zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających;

§ 33

/Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu/

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia wymaganych dokumentów, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.

§ 34

/Oświadczenia/

 1. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, również te dokumenty.
  1. W przypadku złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po terminie, zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym wykonawcę; wniosek zwraca się po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

§ 35

/Kryteria kwalifikacji do udziału w przetargu, zaproszenie do składania ofert/

 1. Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 2 i nie większej niż 15.

O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 1. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków.

Wykonawcę nie zaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o

udzielenie zamówienia.

 1. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest równa lub mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki.
  1. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wskazuje termin i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.

§ 36

/Termin składania ofert/

Zamawiający wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym, że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dla dostaw lub usług i nie krótszy niż 10 dni dla robót budowlanych.

§ 37

/Zasady wnoszenia i zwrotu  wadium/

Do przetargu ograniczonego stosuje się przepisy § 29 i § 30.

Rozdział  3

negocjacje z ogłoszeniem

§ 38

/Definicja trybu negocjacji z ogłoszeniem/

Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

§ 39

/Wszczęcie postępowania, wnioski o dopuszczenie do udziału w negocjacjach/

 1. Do wszczęcia postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem przepisy § 25 i § 32 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
  1. Do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem przepisy § 33 i § 34 stosuje się odpowiednio.

§ 40

/Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu/

 1. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
 2. Zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 2 i nie większej niż 15.
 3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert wstępnych traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.
 4. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wszystkich wykonawców spełniających te warunki.
 5. Wraz z zaproszeniem do składania ofert wstępnych zamawiający przekazuje SIWZ.
 6. Zamawiający wyznacza termin składania ofert wstępnych, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty wstępnej, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert wstępnych.

§ 41

/Zaproszenie do negocjacji, zasady prowadzenia negocjacji/

 1. Zamawiający zaprasza do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty wstępne niepodlegające odrzuceniu, wskazując termin i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.
 2. Zamawiający prowadzi negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy w sprawie zamówienia.
 3. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami.
 4. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z negocjacjami są przekazywane wykonawcom na równych zasadach.

§ 42

/Zakres zmian dopuszczalnych w SIWZ/

 1. Po zakończeniu negocjacji zamawiający może doprecyzować lub uzupełnić specyfikację istotnych warunków zamówienia wyłącznie w zakresie, w jakim była ona przedmiotem negocjacji.
 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, nie mogą prowadzić do istotnej zmiany przedmiotu zamówienia lub pierwotnych warunków zamówienia.

§ 43

/Zaproszenie do składania ofert i termin ich składania/

 1. Zamawiający zaprasza wykonawców, z którymi prowadził negocjacje, do składania ofert. Przepisy § 29 i § 30 stosuje się.
 2. Zaproszenie do składania ofert zawiera, co najmniej informacje o:

1)   miejscu i terminie składania oraz otwarcia ofert;

2)   ewentualnym  obowiązku wniesienia wadium;

3)   terminie związania ofertą.

 1. Zamawiający wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym, że termin ten nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert.
 2. Termin składania ofert może być krótszy niż 10 dni pod warunkiem, że wszyscy zaproszeni  wykonawcy wyrażą na to zgodę.
 3. W przypadku, gdy zamawiający dokonał zmian, o których mowa w § 42 ust. 1, wraz z zaproszeniem do składania ofert przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieszcza ją na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja jest udostępniana na tej stronie.

Rozdział  4

Dialog konkurencyjny

§ 44

/Definicja trybu dialogu konkurencyjnego/

Dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

§ 45

/Wszczęcie postępowania, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu/

1. Do wszczęcia postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego przepisy § 25 i § 32 ust. 2 stosuje się odpowiednio, z tym, że ogłoszenie o zamówieniu zawiera również:

1)  opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu lub informację o sposobie uzyskania tego opisu;

2)  informację o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody.

2. Do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu przepisy § 33 i § 34 stosuje się odpowiednio.

§ 46

/Zaproszenie wykonawców do udziału w dialogu/

1. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający zaprasza do dialogu konkurencyjnego wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 2.

3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do dialogu wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków. Wykonawcę niezaproszonego do dialogu traktuje się jak wykluczonego z postępowania.

4. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do dialogu wszystkich wykonawców spełniających te warunki.

5. Zaproszenie do dialogu zawiera, co najmniej:

1)    informację o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu;

2)  opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu lub informację o sposobie uzyskania tego opisu;

3)    informację o miejscu i terminie rozpoczęcia dialogu.

6. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z dialogiem są przekazywane wykonawcom na równych zasadach.

7. Prowadzony dialog ma charakter poufny i może dotyczyć wszelkich aspektów zamówienia. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z dialogiem.

§ 47

/Przebieg dialogu/

 1. Zamawiający prowadzi dialog do momentu, kiedy jest w stanie określić rozwiązanie lub rozwiązania najbardziej spełniające jego potrzeby. O zakończeniu dialogu zamawiający niezwłocznie informuje uczestniczących w nim wykonawców.
 2. Zamawiający może przed zaproszeniem do składania ofert dokonać zmiany wymagań dotyczących przedmiotu dialogu.
 3. Wraz z zaproszeniem do składania ofert, na podstawie rozwiązań przedstawionych podczas dialogu, zamawiający przekazuje SIWZ.
 4. Zamawiający wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym, że termin ten nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert. Przepisy § 29 i § 30 stosuje się.

Rozdział 5

Negocjacje bez ogłoszenia

§ 48

/Definicja trybu negocjacji bez ogłoszenia/

Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

§ 49

/Wszczęcie postępowania i zaproszenie wykonawców do negocjacji/

 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia, przekazując wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji.
 2. Zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia zawiera, co najmniej:

1)   nazwę (firmę) i adres zamawiającego;

2)   określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;

3)   informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;

4)   termin wykonania zamówienia;

5)   opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

6)   określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania;

7)   kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

8)   miejsce i termin negocjacji z zamawiającym.

 1. Zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3, chyba, że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia liczba wykonawców mogących je wykonać jest mniejsza, jednak nie mniejsza niż 2.

§ 50

/Termin składania ofert, wadium i przekazanie specyfikacji/

 1. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty.
 2. Zapraszając do składania ofert zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium.
 3. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia.

§ 51

/Zasady prowadzenia negocjacji/

Do negocjacji bez ogłoszenia przepisy § 41 ust. 3 i 4 oraz § 43 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  6

Zamówienie z wolnej ręki

§ 52

/Definicja trybu zamówienia z wolnej ręki/

Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.

§ 53

/Oświadczenie o spełnianiu warunków podmiotowych/

 1. Wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazuje informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy lub wzór umowy. Przepisy § 21 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
  1. Najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Przepis § 16 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 7

Zapytanie o cenę

§ 54

/Definicja trybu zapytania o cenę/

Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.

§ 55

/Wszczęcie postępowania i zawartość specyfikacji/

 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
 2. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przesyła SIWZ.

§ 56

/Zakaz negocjacji, wybór oferty z najniższą ceną/

 1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
 2. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

§ 57

/Złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu/

Do zapytania o cenę przepisy § 28 i § 50 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 8.

Wybór najkorzystniejszej oferty

§ 58

/Treść, forma oferty, możliwość złożenia jednej oferty/

 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
 2. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 59

/Dopuszczalność złożenia oferty wariantowej i częściowej/

 1. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cena nie jest jedynym kryterium wyboru.
 2. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny, a podział taki jest uzasadniony.
 3. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, chyba, że zamawiający określi maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca.

§ 60

/Zmiana, wycofanie oferty/

 1. Przed upływem terminu do składania ofert, wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.
 2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

§ 61

/Terminy związania ofertą i jego przedłużenie/

 1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż 60 dni.
 2. W uzasadnionych przypadkach wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 3. Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
 4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

§ 62

/Otwarcie ofert, informacje podawane podczas otwarcia ofert/

 1. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
 2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania określonego w SIWZ.
 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwę (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz oferowanego okresu gwarancji.
 5. Na wniosek wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, przekazuje się im Informacje o których mowa w ust. 3 i 4.

§ 63

/Wyjaśnienie treści złożonych ofert, omyłki pisarskie i rachunkowe/

1.W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.W postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego, w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców sprecyzowania i dopracowania treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych, z tym że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści ofert oraz zmian wymagań zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zamawiający poprawia w ofercie:

a)  oczywiste omyłki pisarskie;

-  widoczną mylną pisownię wyrazu;

- ewidentny błąd gramatyczny;

- niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części;

- ewidentny błąd rzeczowy np.: 31.11.2008;

- rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie;

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek:

-  błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług;

-  błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług;

-  błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty:

-  przyjęcie w kosztorysie ofertowym (w przypadku robót budowlanych) lub w formularzu cenowym (w przypadku dostaw i usług), innych niż to wynika z załączonego do SIWZ wykazu robót, dostaw i usług jednostek miar;

-  przyjęcie w kosztorysie ofertowym (w przypadku robót budowlanych) lub w formularzu cenowym (w przypadku dostaw i usług) innych niż wynika to z załączonego do SIWZ wykazu robót, dostaw i usług ilości jednostek miar;

- dostosowując ich treść do odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych w SIWZ

- załączenie do oferty zdublowanych kosztorysów ofertowych lub zdublowanych poszczególnych pozycji wymienionych w wykazie. Zamawiający wykreśli z kosztorysu ofertowego (formularza cenowego) zdublowaną pozycję pozostawiając tylko jedną z nich następnie zsumuje pozostałe wartości podane w kosztorysach ofertowych, formularzach cenowych i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę ofertową;

-  przyjęcie w kosztorysie ofertowym opisu robót budowlanych niezgodnych z opisem tychże robót wynikającym z załączonego do SIWZ przedmiaru robót;

-  przyjęcie do podstawy wyceny pozycji katalogowej innej niż podano w przedmiarze;

-  brak wyceny pozycji wymienionych w przedmiarze, jeżeli ich uwzględnienie nie miałoby wpływu na ranking ofert z zastrzeżeniem § 64 pkt 2

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

§ 64

/Błędy w ofercie których nie można poprawić/

Błędy w ofercie, których Zamawiający nie może poprawić:

1)     błąd polegający na zastosowaniu przy obliczaniu ceny niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług;

2)     błąd polegający na całkowitym pominięciu w kosztorysie ofertowym pozycji robót wynikających z załączonego do SIWZ przedmiaru robót – jeżeli w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia kosztorysowego skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie § 65 pkt. 2 regulaminu;

§ 65

/Przesłanki odrzucenia oferty/

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)    jest niezgodna z Regulaminem;

2)     jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastrzeżeniem

§ 63, ust. 3 pkt.(3;

3)    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4)    zawiera rażąco niską cenę;

5)    została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

6)    zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie § 64,

7)    wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w § 63, ust. 3 pkt.(3 ;

8)    jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

§ 66

/Rażąco niska cena/

 1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 2. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferowana cena nie gwarantuje należytego wykonania zamówienia

§ 67

/Kryteria oceny ofert, wybór najkorzystniejszej oferty/

 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis i termin wykonania zamówienia.
 3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę której nie można odrzucić na podstawie § 65 pkt.8.
  1. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
  2. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
   1. Ceny przedstawione w ofertach można przyjąć za takie same, jeżeli różnica między ceną najkorzystniejszej oferty a cenami innych ofert nie przekracza 3%.

§ 68

/Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie wyboru. Ponad to Zamawiający na pisemną prośbę Wykonawcy- uczestnika postępowania prześle informację o:

1)       wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

2)       wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego lub negocjacji bez ogłoszenia.

3)       przedstawi listę wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

§ 69

/Przesłanki unieważnienia postępowania/

 1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1)    nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,

2)    cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3)    wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

4)    postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

 1. Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
  1. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1)    ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2)    złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 1. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcom, którzy złożyli oferty, nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
 2. W szczególnych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez obowiązku podania przyczyny.
  1. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia.

§ 70

/Zawarcie umowy, umowa po upływie terminu związania ofertą/

 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
 2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 za zgodą wszystkich wykonawców, lub jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w § 69.

§ 71

/Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/

Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na własnej stronie internetowej i w swojej siedzibie miejscu publicznie dostępnym.

Rozdział 9

Dokumentowanie postępowań

§ 72

/Zawartość protokołu postępowania/

 1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół z postępowania o udzielenie zamówienia, zawierający co najmniej:

1)  opis przedmiotu zamówienia;

2)  informację o trybie udzielenia zamówienia;

3)  informacje o wykonawcach;

4) cenę i inne istotne elementy ofert;

5) wskazanie wybranej oferty lub ofert.

 1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w § 23 ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia stanowią załączniki do protokołu.

2a) Jeżeli przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny, to informacja o jego przeprowadzeniu, podmiotach, które uczestniczyły w dialogu technicznym oraz o jego wpływie na opis przedmiotu zamówienia, siwz lub warunków umowy stanowi element protokółu.

 1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert, ofert wstępnych lub dialogu.
 2. Wzór protokołu oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole stanowi załącznik nr 3 do uchwały w sprawie udzielania zamówień w WiKM sp. z o.o.

1)    Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek wykonawcy w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.

2)    Bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3)    Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

4)    Jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników, zamawiający ma ponieść koszty związane z udostępnieniem, koszty te pokrywa wnioskodawca.

5)    Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W przypadkach związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo o unieważnieniu postępowania.

§ 73

/Czas przechowywania protokołu z postępowania/

Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 3 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.

§ 74

/Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach/

1.Zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, zwane dalej "sprawozdaniem".

 1. Sprawozdanie zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.
 2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji zawartych w sprawozdaniu, jego wzór oraz sposób przekazywania, mając na względzie wymagania dotyczące treści sprawozdania przekazywanego Komisji Europejskiej, w tym rodzaj zamawiającego, kraj pochodzenia wybranego wykonawcy, wartość udzielonych zamówień, rodzaj zamówień i tryb ich udzielania oraz podstawę prawną zastosowania.

DZIAŁ IV PRZEPISY SZCZEGÓLNE

Rozdział 1

Umowy w sprawach zamówień sektorowych

§ 75

/Odesłanie do kodeksu cywilnego/

 1. Do umów w sprawach zamówień sektorowych, zwanych dalej „umowami”, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy regulaminu nie stanowią inaczej.
 2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.
 3. Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

§ 76

/Tożsamość zakresu świadczenia ze zobowiązaniem zawartym w ofercie/

 1. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
  1. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.

§ 77

/Solidarna odpowiedzialność wykonawców/

Wykonawcy, o których mowa w § 14 ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 78

/Czas trwania umowy/

 1. Umowę zawiera się na czas oznaczony.
 2. Zamawiający może zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty.

§ 79

/Zakaz zmiany zawartej umowy/

 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w przypadku, gdy:
  1. Będą to zmiany korzystne dla zamawiającego (dostawa  urządzeń o lepszych parametrach, nowoczesne technologie, propozycje upustu ceny ofertowej)
  2. Wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy (roboty ujawnione po dokonaniu odkrywek, wykopaliska, niewybuchy, niestabilność gruntu, zmiany dokumentacji)
 3. Rozliczenie prac, po protokolarnym stwierdzeniu konieczności wykonania, nastąpi w oparciu o: zatwierdzony kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu o składniki cenotwórcze wskazane w ofercie, rzeczywiste ceny rynkowe.
  1. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.

§ 80

/Szczególny tryb odstąpienia zamawiającego od zawartej umowy/

 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 81

/Nieważność umowy/

 1. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, umowa jest nieważna, jeżeli:

1) zamawiający zawarł umowę przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu;

2) zamawiający dokonał wyboru ofert z rażącym naruszeniem regulaminu;

3) w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów określonych w regulaminie, które miało wpływ na wynik tego postępowania;

4) zamawiający zawarł umowę przed upływem terminów, o których mowa w § 70 ust. 1, z zastrzeżeniem § 70 ust. 2.

§ 82

/Zabezpieczenie należytego wykonania umowy/

 1. Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”.
 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

§ 83

/ Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy/

1. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

1)    pieniądzu;

2)    poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3)    gwarancjach bankowych;

4)    gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)    poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2.  Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

1)    w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej;

2)    przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

3)     przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

 1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
 2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
 3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

§ 84

/Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy/

 1. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w § 83 ust. 1.
 2. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w § 83 ust. 2.
 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
  zmniejszenia jego wysokości.

§ 85

/ Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy/

 1. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym w wysokości od 2% do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe.
 2. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie za zgodą zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.
 4. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.

§ 86

/ Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy/

 1. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
 2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.
 3. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po bezusterkowym odbiorze końcowym lub w przypadku braku usterek, po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

Rozdział 2

Umowy ramowe

§ 87

/Definicja umowy ramowej/

Umowa ramowa – jest to umowa zawarta między zamawiającym a jednym lub większa ilością wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości.

§ 88

/Tryby umożliwiające zawarcie umowy ramowej/

Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.

§ 89

/Czas trwania umowy ramowej/

 1. Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż 4 lata, z tym że ze względu na przedmiot zamówienia i szczególny interes zamawiającego umowa taka może być zawarta na okres dłuższy.
 2. Umowę ramową zawiera się:

1) z jednym wykonawcą, jeżeli z przyczyn technicznych lub organizacyjnych zawarcie umowy z większą liczbą wykonawców byłoby dla zamawiającego niekorzystne;

2) co najmniej z trzema wykonawcami, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złożyło mniej wykonawców.

3.  Zamawiający nie może wykorzystywać umowy ramowej do ograniczania konkurencji.

§ 90

/Zasady udzielenia zamówienia objętego umową ramową/

1. Zamawiający udziela zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową:

1)    wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową, na warunkach nie mniej korzystnych niż określone w umowie ramowej; przepis § 53 ust. 1 stosuje się odpowiednio;

2)    wykonawcom, z którymi zawarł umowę ramową, zapraszając do składania ofert; przepisy § 29 i § 30, § 436 ust. 2, § 50 ust. 1 i 3 oraz § 55 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

 1. Udzielając zamówienia, o którym mowa w ust. 1, zamawiający może dokonać zmiany warunków zamówienia w stosunku do określonych w umowie ramowej, jeżeli zmiana ta jest korzystna dla. Zamawiającego.
 2. Oferta składana w wyniku zaproszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie może być mniej korzystna od oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej.

DZIAŁ V ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Rozdział 1 Przepisy wspólne

§ 91

/Podmioty uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej/

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszego Regulaminu.

Rozdział2 Protest

§ 92

/Wniesienie, terminy, odrzucenie i treść protestu/

 1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Regulaminu, można wnieść pisemny protest do Prezesa Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Spółka z o.o. w Augustowie.
 2. Protest wnosi się do kierownika Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
 3. Protest dotyczący treści ogłoszenia i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
 4. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie innym niż przetarg nieograniczony, protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
 5. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
 6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
 7. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie § 93 ust. 6
 8. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

§ 93

/Zawieszenie biegu terminu związania ofertą/

 1. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
 2. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty wzywając ich, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu.
 3. Kopię wniesionego protestu zamawiający przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
 4. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania:

1)    w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w § 93 ust. 3;

2)    do upływu terminów, o których mowa w § 93 ust. 3, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.
 2. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z § 93 ust. 3 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
 3. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z § 93 ust. 3 nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.

§ 94

/ Ostateczne rozstrzygnięcie protestu/

Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu zamawiający nie może zawrzeć umowy.

§ 95

/Rozstrzygnięcie protestu, terminy, skutki rozstrzygniecia/

1. Zamawiający rozstrzyga wszystkie protesty dotyczące:

1) treści ogłoszenia;

2) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia;

4) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem;

- w terminie 5 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu;

2. Protest inny niż wymieniony w ust. 1 zamawiający rozstrzyga a w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia.

3. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, uznaje się za jego oddalenie.

4. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest, oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest udostępniana.

5. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności zaniechanej.

6. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców.

 

 

Uchwała nr 1 /2018

Zarządu Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Spółka z o.o. w Augustowie

z dnia 26 kwietnia 2018r.

w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi     i roboty budowlane przez Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o.                              w Augustowie.

 

§ 1

W załączniku nr 1 do Uchwały nr 8/2013 z dnia 6.12.2013r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 56 przyjmuje nowe brzmienie:

㤠56

/Negocjacje cenowe/

 1. Każdy Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę. Zamawiający zastrzega sobie prawo               do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu i cena ich oferty nie przekracza o więcej niż 20 % wartości szacunkowej zamówienia podanej              przez Zmawiającego podczas otwarcia ofert.
 2. Negocjacje cenowe przeprowadza się, po złożeniu ofert w trybie zapytania o cenę,                                      w którym jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest „cena”.
 3. W terminie 7 dni od daty otwarcia ofert, Zamawiający pisemnie poinformuje wybranych                            przez siebie Wykonawców, o przeprowadzeniu negocjacji cenowych, wyznaczając termin spotkania                        w siedzibie Zmawiającego. Absencja Oferenta w wyznaczonym terminie negocjacji traktowana będzie jako nie podjęcie negocjacji przez Oferenta.
 4. Wygrywającym negocjacje cenowe jest Wykonawca, który zaproponował ofertę z najniższą ceną.
 5. Zmiana ceny nie może powodować zmiany zakresu przedmiotu zamówienia oraz rodzaju przedstawionych w ofercie rozwiązań m.in. zastosowanych materiałów, urządzeń itp.
 6. Po zakończeniu negocjacji cenowych z zaproszonymi Wykonawcami następuje wybór najkorzystniejszej oferty.
 7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia na piśmie wszystkich Wykonawców, którzy przystąpili do zamówienia.
 8. Negocjacje cenowe prowadzi Przewodniczący komisji Przetargowej lub osoba przez niego wyznaczona ze składu Komisji.
 9. Komisja Przetargowa sporządza protokół z przebiegu negocjacji cenowych z zaproszonymi Wykonawcami.
 10. Cena oferty po negocjacjach może być równa lub niższa od ceny zawartej w ofercie. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli po negocjacjach cena jest wyższa od ceny zawartej w ofercie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zatwierdził:

Prezes Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Sp. z o.o. w Augustowie

mgr inż. Andrzej Szymonik