Get Adobe Flash player
Start Woda Stacja Uzdatniania Wody

Stacja Uzdatniania Wody

W listopadzie 2007r. zakończono przebudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody realizowanej jako Projekt pt: „Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w Augustowie” współfinasowanej ze środków UE. Całkowity koszt Projektu wyniósł 12, 752 mln zł (netto), z czego 30% zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów oraz Priorytetu 3: Rozwój lokalny (Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006. Pozostała część nakładów finansowych pochodziła z pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżetu Urzędu Miasta w Augustowie oraz środków własnych Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Spółka z o.o. w Augustowie.

Wykonawcą Projektu „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie” było Konsorcjum „Hydrobudowa – Unitex” z Gdańska.

W ramach Projektu wybudowano budynek technologiczny, budynek garażowo – warsztatowy oraz rozbudowano istniejący budynek energetyczny i administracyjno - socjalny.

Zmodernizowana SUW poprzez całkowicie przebudowany, nowoczesny układ technologiczny uzdatniania wody zapewnia wodę do picia o parametrach fizykochemicznych zgodnych z obowiązującymi normami oraz niezawodność dostawy wody w całym roku kalendarzowym.

Przebudowana stacja jest jedynym takim obiektem pracującym na terenie miasta Augustowa i okolicznych wsi Gminy Augustów. Roczna produkcja wody wynosi 1 250 000 m3.