Get Adobe Flash player
Start Ścieki Technologia

Technologia oczyszczania ścieków

Procesowi oczyszczania poddawane są ścieki dopływające do oczyszczalni ścieków siecią kanalizacyjną oraz ścieki dowożone taborem asenizacyjnym. Technologia oczyszczania ścieków obejmuje oczyszczanie mechaniczne i oczyszczanie biologiczne osadem czynnym. Pierwszym etapem oczyszczania ścieków jest proces mechanicznego oczyszczania ścieków na kratach gdzie usuwane są większe zanieczyszczenia mechaniczne. Następnie ścieki kierowane są do pionowego piaskownika wirowego przeznaczonego do usuwania zanieczyszczeń mineralnych. Oczyszczone mechanicznie ścieki dopływają do komór denitryfikacji, gdzie następuje proces utrwalania zawiązków azotu.

W końcowej fazę oczyszczania mieszanina ścieków z osadem czynnym przepływa do osadników wtórnych, w których następuje oddzielenie ścieków oczyszczonych od osadu czynnego. Ścieki oczyszczone przetłaczane są do odbiornika natomiast osad z osadników wtórnych do pompowni osadu. Zagęszczony i ustabilizowany osad nadmierny spływa na prasy filtracyjne do mechanicznego odwadniania, a następnie transportowany jest na poletka ociekowe.