Get Adobe Flash player

Akty prawne

Akty prawne:

Spółka prowadzi swoją działalność w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę i odbiór ścieków, w oparciu nw. przepisy:

  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.06.137.984)
  • ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym  zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U.2018.1152 tj.),
  • rozporządzenie Ministra  Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.06.127.886),
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r  w sprawie  określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 , poz.70),
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417, zm: Dz.U. 2010 nr 72 poz. 466)
  • rozporządzenie  Rady Ministrówz dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Dz.U.05.260.2177).
  • rozporządzenie Ministra  Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.06.136.964)
  • regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków  zatwierdzony  uchwałą Nr XXXII/307/06 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia  2 lutego 2006r.