Get Adobe Flash player

Regulamin dostarczania wody i odbioru ścieków

UCHWAŁA NR VII/75/19

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 14 marca 2019roku.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2018, poz. 1152 i 1629/ Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Augustów, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/307/06 Rady Miasta Augustów z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

 

Marcin Kleczkowski

Załącznik do uchwały nr VII/75/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 marca 2019r. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

Zmiana do Regulaminu

W Rozdziale 5 "WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI w § 11 w ust. 3 lit. b) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  wprowadzony w życie Uchwałą Nr VII/75/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 marca 2019r. i Uchwałą Nr X/104/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 maja 2019r. skreśla się ust. 3 lit. b).

Zmiana do regulaminu.