Get Adobe Flash player
Start Dla Klienta Obowiązek przyłączenia do kanalizacji sanitarnej

Obowiązek przyłączenia do kanalizacji sanitarnej

Wodociągi i Kanalizacje sp. z o.o. w Augustowie informuje, że zgodnie z treścią art. 5 ust. 1. pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, póz. 2008 z późn.zm.) to właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Zgodnie z § 34 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, póz. 690 z późn.zm.) zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych nie mających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

W razie stwierdzenia nie wykonania obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej Burmistrz Miasta Augustowa na podstawie art.5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyda decyzję administracyjną nakazującą wykonanie obowiązku.

Wykonywanie decyzji, o której mowa w ust. 7, podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, póz. 1954).